Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

VD och koncernledning

VD tillika koncernchef ansvarar för den löpande förvaltningen av Swedbank i enlighet med externa regelverk och inom de ramar som styrelsen fastlagt. VD representerar banken externt i olika angelägenheter och leder arbetet i koncernledningen samt fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.

Koncernledningen består av

 • Swedbanks VD och Koncernchef
 • CFO, Koncernfinanschefen
 • CRO, Koncernriskchefen
 • CIO, Chefen för IT
 • Chefen för Group Treasury
 • Koncernpersonalchefen
 • Koncernchefsjuristen
 • Chefen för Norra regionen
 • Chefen för Mellersta Regionen
 • Chefen för Region Stockholm
 • Chefen för Västra Regionen
 • Chefen för Östra Regionen
 • Chefen för Södra Regionen
 • Chefen för Baltisk Bankrörelse
 • Chefen för Stora Företag & Institutioner
 • Chefen för Channels and Concepts
 • Chefen för Group Products

Koncernledning sammanträder normalt varannan vecka.

VD har också ett forum för högre chefer (Senior Management Forum, SMF), vilket är ett diskussionsforum som ska säkerställa implementering och koordinering av strategiskt viktiga frågor i koncernen. VD utvärderar sammansättningen i SMF med hänsyn tagen till en lämplig kombination av kompetens och erfarenhet. Vanligtvis ingår affärsområdesansvariga och regionchefer.

På koncernnivå finns en ”Asset and Liability committee” som behandlar frågor som rör balansräkning, likviditet och finansiell risk, en ”Group Risk and Compliance Committee”, som har till uppgift att effektivisera och hantera frågor inom området för operativ risk och regelefterlevnad, samt en ersättningskommitté som tar fram förslag på ersättningssystem och lämnar förslag till rörlig ersättning för medarbetarna till styrelsens ersättningsutskott.

Stäng Skriv ut