Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Bolagsstyrningsrapport

Swedbanks bolagsstyrning syftar till stärkt lönsamhet och en styrning fokuserad på nära kundrelationer och rådgivningstjänster. Detta sker genom en decentraliserad affärsmodell där affärsbesluten fattas så nära kunden som möjligt. Bolagsstyrningen inom Swedbank omfattar väl avvägda regler och principer rörande ledning, kontroll och ansvarsfördelning mellan ägarna, styrelsen och den verkställande direktören. Syftet är att upprätthålla förtroendet hos kunder och allmänhet, samt att bidra till att skapa en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.

Swedbank är en bank för de många, med andra ord en inkluderande,snarare än en exkluderande bank vars kärnverksamheter erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter till privatpersoner och företag. Swedbanks övertygelse är att en traditionell bankmodell fokuserad på nära kundrelationer och rådgivningstjänster bäst främjar bankens syfte. Utgångspunkten för sådan rådgivning är alltid kundernas behov, inte bankens produkter.

Swedbankkoncernen har fyra geografiska hemmamarknader: Sverige, Estland, Lettland och Litauen, samt verksamhet i Finland, Norge, Danmark, USA, Kina, Luxemburg, Spanien, Ryssland och Ukraina. Swedbank har över 9,6 miljoner privatkunder och drygt 700 000 företagskunder. Antalet kontor i Sverige (inklusive sparbankerna) uppgår till cirka 600 och i de baltiska länderna till över 220.

Swedbanks aktier är noterade på NASDAQ OMX, Stockholm, sedan 1995. Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2010 till 333 145. Största aktieägare var en ägargrupp bestående av Folksam, KPA och Förenade Liv med en ägarandel på 9,3 procent av kapital och röster. Sammanlagt 304 670 aktieägare eller 91,5 procent av ägarna hade 1 000 aktier eller färre. Utländska ägare stod för en ägarandel om 34,2 procent. Närmare information om aktieägare och aktieinnehav.

Bolagsstyrning i Swedbank

God bolagsstyrning är nödvändig för att uppnå och bevara allmänhetens förtroende för Swedbank. Värdegrunden inom Swedbank bygger på enkelhet, öppenhet och omtanke och är grundvalen för förtroendet för Swedbank. Dessa värderingar är kopplade till syfte, mål och strategier och fungerar som vägledare i styrningen av banken och hur bankens medarbetare agerar i det dagliga arbetet.
Bolagsstyrningen inom Swedbank tar sin utgångspunkt i gällande externa regelverk, såsom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse, Swedbanks bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), Finansinspektionens regler samt interna policys och instruktioner. Genom dessa fördelas ansvaret för styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten mellan ägarna, styrelsen och den verkställande direktören. Det är styrelsen som fastställt principerna för bolagsstyrningen, vilka granskas årligen för att säkerställa att de är lämpliga, effektiva och överensstämmer med den senaste utvecklingen inom området. Styrelsen och verkställande direktören styr i sin tur verksamheten genom en styrningsmodell som bland annat
består av ett antal policys och instruktioner. Denna beskriver ansvarsfördelningen inom koncernen för att skapa starka koncerngemensamma processer med syftet att upprätthålla förtroende hos kunder och allmänhet samt att bidra till att skapa en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.

Strukturen för bolagsstyrning och styrningsfilosofi innefattar:

Klicka på områdena nedan för att se ytterligare information.


Organisationsschema - bolagsstyrning 1. Aktieägare genom bolagsstämma 2. Valberedning 3. Externa revisorer 4. Styrelsen, 4.1 Risk- och kapitalutskott, 4.2 Ersättningsutskott, 4.3 Revisions- och Complianceutskott 5. Internrevision 6. Verkställande direktör och koncernchef, kommitéer 7. Kultur 7. Kultur 8. Affärsområden 9. Koncernfunktioner 10. Information till kapitalmarknaden

 

Styrelsen utfärdar policys som gäller för samtliga bolag i koncernen efter fastställande i respektive bolag. Styrelsen har fastställt en övergripande uppförandekod och riktlinjer för intern styrning och kontroll. Policys och instruktioner på styrelse- och verkställande direktörsnivå följer en fastställd struktur. Detsamma gäller för regler utfärdade av Swedbanks koncernfunktioner. Härutöver har styrelsen fastställt policys inom bland annat etik, finansiell rapportering, riskhantering och kommunikation. Ett koncerngemensamt regelverk finns för internredovisningsprinciper, planerings- och uppföljningsprocesser samt rapportrutiner. På bolagsnivå finns mer detaljerade instruktioner om praktiska konterings- och avstämningsrutiner.

Stäng Skriv ut