Viktigt meddelande

Tillgången till information och dokumenten på denna del av hemsidan är begränsad av legala skäl. Du uppmanas att läsa igenom informationen som följer och göra efterföljande bekräftelser varje gång du söker tillgång till information som är under begränsning. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Swedbanks webbplats är inte avsedd för, och får inte åtkommas av, eller distributeras eller spridas till, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, personer bosatta eller som befinner sig i USA (inklusive dess territorier och besittningar, varje delstat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore, Schweiz, Taiwan, Brasilien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser (”Begränsade Jurisdiktioner”). Inte heller utgör informationen ett erbjudande om, eller uppmaning att, förvärva, överlåta, teckna eller byta, aktier eller andra värdepapper i Klövern AB (publ) i någon Begränsad Jurisdiktion.

Värdepapperen har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller tillämplig värdepapperslagstiftning i någon Begränsad Jurisdiktion och får inte, med vissa undantag, erbjudas, säljas i eller till, eller för en persons räkning eller nytta som är folkbokförd, bosatt eller som befinner sig i någon Begränsad Jurisdiktion. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i någon Begränsad Jurisdiktion.

Åtkomst till informationen och dokumenten på de följande webbsidorna kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner och endast vissa personkategorier får ges åtkomst till sådan information och sådana dokument. Alla personer som är bosatta utanför Sverige och som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för deras förvärv av värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Swedbank tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore, Schweiz, Taiwan, Brasilien, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige, eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns i klausul 1 ovan och jag är, under sådana omständigheter, behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Swedbank.

Important Notice

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Your confirmation must be true and accurate.

The information contained in this section of Swedbank’s website is not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident or physically present in the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia, the "United States"), Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zeeland, South Africa, Singapore, Schweiz, Taiwan, Brasil or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction ("Restricted Jurisdictions"), and does not constitute an offer or solicitation to acquire, sell, subscribe or exchange, any shares or other securities of Klövern AB (publ) in any Restricted Jurisdiction.

The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or any applicable securities laws of any Restricted Jurisdiction and, subject to certain exemptions, may not be offered or sold in or into or for the account or benefit of any person having a registered address in, or located or resident in, any Restricted Jurisdiction. There will be no public offer of the securities in any Restricted Jurisdiction.

Access to the information and documents contained on the following website may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorized to access such information and documents. All persons residing outside of Sweden who wish to have access to the documents contained on this website should firstly ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval of any acquisition of securities by them. No such registration or approval has been obtained outside Sweden. Swedbank assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.

I therefore certify that:

  1. I am resident and physically present outside the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zeeland, South Africa, Singapore, Schweiz, Taiwan, Brasil; and
  2. I am resident and physically present (a) in Sweden or (b) outside Sweden and each of the jurisdictions referred to in clause (1) above and, in that case, I am authorized to access the information and documents on this website without being subject to any legal restriction and without any further action required by Swedbank.