Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Bolagsstyrning och ansvarsfördelning

Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger på att våra medarbetare är väl förtrogna med och tillsammans arbetar mot gemensamma mål.

Swedbanks styrmodell och operativa struktur ska också stödja bankens syfte; en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen. Strategier, mål, policys, instruktioner och riktlinjer klargör hur banken och våra medarbetare bör agera i olika frågor och situationer. Här är transparens och öppenhet centrala delar.

Swedbank svarar för en betydande del av de finansiella systemen och infrastrukturen i Sverige och i de baltiska länderna. Att kunna möta våra intressenters förväntansbild och lösa våra kunders behov av finansiella tjänster är kärnan i vårt värdeskapande och vi bidrar härigenom med förutsättningar för välfungerande lokalsamhällen. Genom våra centrala affärsprocesser har vi också möjlighet till påverkan långt utanför våra egna marknader. Hållbarhetsarbetet är därför integrerat i vår affärsmodell. Vi är, och ska vara, en trygg bank med kontrollerat risktagande som varken äventyrar stabiliteten på finansmarknaden eller en hållbar samhällsutveckling. Läs mer i vår senaste Bolagsstyrningsrapport till höger.

Ingen avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) eller börsens regelverk (NASDAQ OMX, Stockholm) finns att rapportera avseende 2014.

Illustrationen nedan visar den formella strukturen för Swedbanks bolagsstyrning och styrningsfilosofi.

Bolagsstyrning 2014

Stäng Skriv ut