Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Swedbank
Malmö, Gamla Väster

Boindex

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Q2: Inbromsning på bostadsmarknaden

Priserna på småhus och bostadsrätter sjönk marginellt under andra kvartalet med undantag av orter med färre än 75 000 invånare. Nedgången var något större för villor än för bostadsrätter. Med marginellt sjunkande räntor och förbättrad disponibelinkomst stärktes index något trots en ökad amorteringsbenägenhet. Index har sjunkit kraftigt sedan toppnoteringen under tredje kvartalet förra året och är nu ungefär med snittet för 10-talet.

Ytterligare sänkt köpkraft för bostadsrätter i storstäderna

Swedbank Boindex mäter köpkraften hos hushållen vid köp av bostad. Boindex är 100 när den tilltänkta köparen använder 30 procent av den disponibla inkomsten till boendekostnader. Normen gäller för landet som helhet, där skillnader i disponibelinkomst gör att gränsen för till exempel Stockholmsregionen är högre och går vid 36 procent. När Boindex är över 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Andra kvartalet uppmätte Boindex för bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad 87 respektive 88, vilket indikerar negativa marginaler. Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbank, kommenterar:

– Trots att vårt index förbättras något totalt sett, så försvagas det ytterligare för bostadsrätter i städerna Göteborg och Malmö. Speciellt gäller det Göteborg stad där köpkraften nu är nästan lika svag som i Stockholm stad. Med ett index på 101 har även Malmö stad närmat sig den gräns på 100 där boendet blir orimligt dyrt.

Något sjunkande priser förbättrade index

Boindex innefattar såväl bostadsrätter som småhus och i det låga ränteläget, med en genomsnittlig bolåneränta på 1,67 procent under det andra kvartalet, uppgick Boindex – för landet som helhet – till 121,8 vilket är en marginell uppgång från 121,6 under första kvartalet. Jan Ihrfelt kommenterar:

– Boindex har sjunkit mycket kraftigt de två föregående kvartalen drivet av ökad amorteringsbenägenhet. Visserligen ökade amorteringsbenägenheten även denna gång, men eftersom priserna samtidigt sjönk för första gången på länge så planade köpkraften ut. Det tvingande amorteringskravet infördes under mätperioden, vilket leder till att det är först i tredje kvartalet vi får en bättre bild av prispåverkan.

Högre prisökningstakt än motiverat i Stockholm och Göteborg

Historiskt finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under de senaste 1–2 åren har dock prisökningen på bostadsrätter i Stockholms- och Göteborgsregionen, kraftigt överträffat ökningen i köpkraft. Jan Ihrfelt kommenterar:

– Med en något sjunkande prisnivå under andra kvartalet har det tvingande amorteringskravet redan börjat få effekt. För att uppnå balans mellan köpkraft och prisbild så ska priserna enligt vår modell ner ytterligare 3–5 procent under hösten för att sedan stabiliseras allt annat lika.

Hus

Hur ser läget ut i din kommun?

Stäng Skriv ut