Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Swedbank
Stockholm – Södermalm

Boindex

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Q4: Prisökningarna närmar sig sundare nivåer, med Stockholm i spetsen

Köpkraften för bostäder sjunker för femte kvartalet i rad, men samtidigt ser vi att den generella prisökningstakten går ned. De svagare prisökningarna gäller särskilt för bostadsrätter för Stockholms innerstad, en utveckling som är sund eftersom det är här vi ser de högsta priserna. Utifrån vårt index räknar vi med att prisökningstakten ska fortsätta minska för bostadsrätter i Göteborgs- och Malmöregionerna.

Höjda bostadspriser driver nedgången i indexet

Swedbank Boindex, som mäter köpkraften hos svenska hushållen vid köp av bostad, fortsätter att sjunka, drivet denna gång av höjda priser. Fortsatta prisuppgångar i storleksordningen 10 procent noterades på småhusmarknaden i Göteborgs- och Malmöregionerna och för bostadsrätter i mindre orter. Tillsammans ledde det till ett sänkt index. En marginell räntenedgång på två punkter kompenserade inte den totala prisuppgången.

Prisutvecklingen börjar harmonisera med köpkraften

Boindex sjönk till 119,1 under det fjärde kvartalet, ner från 121,1 kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela landet, i genomsnitt var 19 procent. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter – ju högre siffra desto bättre marginal har hushållet när en bostad ska köpas. En Boindex över 100 betyder därmed att hushållen kan anses ha råd med sitt bostadsköp. För bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad har dock indexet legat på 85 en längre tid, och det visar att många hushåll där är fortsatt känsliga för eventuella räntehöjningar.

– Bostadsprisökningarna börjar nu landa på en rimligare nivå. I och med att prisökningstakten för bostadsrätter sjunkit kraftigt börjar nu prisutvecklingen närma sig köpkraftsutvecklingen, och det är en sund utveckling. Trenden är starkast i Stockholmsregionen, där den årliga prisökningstakten kommit ned från 18 procent för ett år sedan till 6 procent för det fjärde kvartalet 2016. Mest tydlig är inbromsningen för innerstadslägen. Medianpriset för vår typlägenhet i Stockholms stad har exempelvis stått helt stilla under 2016, säger Jan Ihrfelt.

Fortsatt inbromsning i Göteborg och Malmö är att vänta

Historiskt finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under de senaste två åren har kopplingen mellan köpkraft och prisutveckling på många ställen gått isär, men de börjar nu åter hitta tillbaka till varandra. Jan Ihrfelt kommenterar:

– Medan prisökningarna för bostadsrätter i Stockholm börjar komma ner till en sundare nivå ser vi att prisökningstakten i Göteborg och Malmö fortfarande överstiger köpkraftsutvecklingen. Vi räknar därför med att prisökningstakten bromsar in i dessa regioner framöver.

Hus

Hur ser läget ut i din kommun?

Stäng Skriv ut