Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Swedbank
Västrahamnen i Malmö

Boindex

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Q1: Ännu ett kvartal med kraftigt sjunkande köpkraft

Priserna på småhus och bostadsrätter fortsatte under första kvartalet att stiga i hela landet, med särskilt kraftigt prisstegring i orter med färre än 75 000 invånare. Bland storstadsregion-erna hade Göteborgsregionen den kraftigaste prisökningen. Räntorna var oförändrade, men en ökad amorteringsbenägenhet gjorde ändå att Swedbank Boindex sjönk kraftigt. Försvagningen i köpkraft var den största som uppmätts mellan två kvartal på över fem år.

Prisstegring och ökad amorteringsbenägenhet slår ut köpkraft

Boindex är 100 när hushållen använder 30 procent av den disponibla inkomsten till boendekostnader. Normen gäller för landet som helhet, där skillnader i disponibelinkomst gör att gränsen för till exempel Stockholmsregionen är högre och går vid 36 procent. När Boindex stiger över 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Första kvartalet uppmätte Boindex för bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad 88 respektive 92, vilket indikerar negativa marginaler. Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbank, kommenterar:

– För första gången på 17 kvartal faller inte räntan utan ligger still. Men eftersom priserna fortsätter uppåt och amorteringsbenägenheten ökar försämras köpkraften, vilket ökar riskerna på bostadsmarknaden.

Högre prisökningstakt än motiverat i Stockholm och Göteborg

Historiskt finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under det senaste året har dock priserna på bostadsrätter i Stockholmsregionen, Stockholms stad och Göteborgs stad kraftigt överträffat ökningen i köpkraft. Jan Ihrfelt kommenterar:

– Den tidigare uppmätta prisökningstakten på närmre 20-25 procent på årsbasis har nu kommit ner till 10-15 procent, så visst ser vi en dämpning. Men Swedbank Boindex visar att det utifrån köpkraftsutvecklingen vore rimligt med en betydligt mindre prisstegring – runt 0-3 procent. Detta indikerar svaga drivkrafter till ytterligare prisökningar.

Sjunkande köpkraft och fortsatt stora skillnader mellan småhus och bostadsrätter

Boindex innefattar såväl bostadsrätter som småhus och i det låga ränteläget, med en genomsnittlig bolåneränta på 1,67 procent under det första kvartalet, uppgick Boindex – för landet som helhet - till 122,5 vilket är en nedgång från 128,0 under fjärde kvartalet 2015. Jan Ihrfelt kommenterar:

– Boindex har sjunkit mycket kraftigt de två senaste kvartalen. Tredje kvartalet förra året var hushållens snittmarginal 33 procent att jämföra med 22 procent för första kvartalet i år. Köpkraften för både småhus och bostadsrätter är större i medelstora kommuner (75 000 - 250 000 invånare) än i storstadsregionerna, speciellt vad gäller bostadsrätter. Störst är köpkraften i kommuner med färre än 75 000 invånare. Den försvagade köpkraften har lett till att det nu börjar dyka upp kommuner med Boindex under 100 det vill säga där hushållens marginaler är negativa. Det gäller till exempel Varberg vars Boindex för bostadsrätter uppmättes till 98, ner från 104 föregående kvartal.

Hus

Hur ser läget ut i din kommun?

Stäng Skriv ut