مرکز خدمات مشتری - خصوصی

46-771-22-11-22+
24 ساعت شبانه روز باز است*.ما از طریق خدمات سلف سرویس می توانیم انواع تبادلات را انجام دهیم، تا از یک مشاور ازطریق خدمات شخصی کمک بگیریم.

مرکز خدمات مشتری - تجاری

46-771-33-44-33+

ما می توانیم به پرسش های عمومی شما پاسخ دهیم. اگر به خدمات خصوصی با یک کد متصل شوید، ما به شما از طریق مشاوره و تبادلات بانکی برای شرکت تان کمک خواهیم کرد. خدمات سلف سرویس 24 ساعته باز است و شما می توانید انواع تبادلات را از طریق آن انجام دهید. خدمات شخصی بین 7صبح و 11 شب موجود است.*

پشتیبانی دیجیتالی

46-771-97-75-12+

هنگامی که به پشتیبانی یا کمک فنی در رابطه با نحوۀ استفاده از اینترنت بانک، اپلیکیشن یا سایر خدمات دیجیتال نیاز دارید، لطفاً با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید. آمادۀ پاسخگویی در 24 ساعت شبانه‌روز*، ارائه خدمات به زبان سوئدی و انگلیسی صورت می‌گیرد.

لغو کارت

46-8-411-10-11+

24 ساعات شبانه روز باز است.