مرکز خدمات مشتری - خصوصی

46-771-22-11-22+
24 ساعت شبانه روز باز است*.ما از طریق خدمات سلف سرویس می توانیم انواع تبادلات را انجام دهیم، تا از یک مشاور ازطریق خدمات شخصی کمک بگیریم.

مرکز خدمات مشتری - تجاری

46-771-33-44-33+

ما می توانیم به پرسش های عمومی شما پاسخ دهیم. اگر به خدمات خصوصی با یک کد متصل شوید، ما به شما از طریق مشاوره و تبادلات بانکی برای شرکت تان کمک خواهیم کرد. خدمات سلف سرویس 24 ساعته باز است و شما می توانید انواع تبادلات را از طریق آن انجام دهید. خدمات شخصی بین 7صبح و 11 شب موجود است.*

پشتیبانی دیجیتالی

46-771-97-75-12+

زمانی که به کمک فنی یا پشتیبانی درباره چگونگی استفاده از خدمات اینترنتی، گوشی همراه یا دیگر خدمات دیجیتالی نیاز دارید، لطفاً با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید. همه روزه از 7 صبح الی 11 شب باز است.*

لغو کارت

46-8-411-10-11+

24 ساعات شبانه روز باز است.