به شما برای کاربر شدن نزد خود خوش آمد می‌گوییم

  • ظرف چند دقیقه کاربر شوید
  • به حساب بانکی، خدمات بانکی اینترنتی و خدمات شخصی از طریق تلفن، دسترسی پیدا کنید
  • امروز امور مربوط به اقتصاد روزمره خود را شروع نمایید
Dad looking at a laptop together with his kids
BankID logo

با استفاده از Mobilt BankID کاربر شوید

این درخواست از چهار مرحله تشکیل شده و پر کردن آن چند دقیقه بطول می‌انجامد.

  • Mobilt BankID
  • ١٨ سال تکمیل
  • شماره شناسایی شخصی سوئدی
  • شماره تلفن همراه سوئدی

سایر خدمات بانکی

هنگامی که کاربر بانکی شوید به حساب بانکی، خدمات الکترونیکی و خدمات تلفنی ما دسترسی خواهید یافت پس از آن می‌توانید اپلیکیشن ما و Swish را دانلود نموده، درخواست وام کنید، شروع به پس‌انداز نمایید و قراردادهای بیمه امضاء نمایید.

کاربر Swedbank شوید

به شماره 07 65 60- 0771 زنگ بزنید تا به شما کمک کنیم بصورت آنلاین کاربر شوید.

BankID logo
500 org.apache.sling.api.SlingException: Cannot get DefaultSlingScript: org.apache.sling.api.SlingException: Cannot get DefaultSlingScript: Operands are not of the same type: comparison is supported for Number types only.

org.apache.sling.api.SlingException: Cannot get DefaultSlingScript: org.apache.sling.api.SlingException: Cannot get DefaultSlingScript: Operands are not of the same type: comparison is supported for Number types only.

Cannot serve request to /content/sites/swedbank/swedbankse/pr/home/private/become-a-customer.html on this server


ApacheSling/2.7 (jetty/9.4.43.v20210629, Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 1.8.0_351, Linux 4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64 amd64)