خدمات دیجیتالی - برای مشتریان

خدمات دیجیتالی ما همیشه فعال است.

تماب با بانک - برای مشتریان

میتوانید بین سلف سرویس و خدمات شخصی که بتوانید به صورت 24 ساعته با یک مشاور صحبت کنید یکی را انتخاب کنید. 
از سوئد با شماره 0771221122 تماس بگیرید یابا شماره 46771221122+ از خارج از کشور تماس بگیرید

برای انجام معاملات از طریق تلفن لازم است با کد شخصی خود را معرفی کنید. می توانید با مراجعه به یکی از دفاتر شعب یا از طریق خدمات اینترنتی بانک در فهرست گزینه خدمات بانکی تلفنی Telefonbanken(کد خود را دریافت کنید
همچنین می توانید با BankID خود را معرفی کنید.