Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Vi svarar på dina frågor

Öppet alla dagar dygnet runt

Kontakta oss på Facebook

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Prospekt

Via denna sida får du tillgång till prospekt för nyemission, börsnotering och andra typer av bolagshändelser som Swedbank är med och arrangerar.

Riddarholmen, Stockholm
Högkullen

Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ)

Den 18 april 2017 lämnade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ett erbjudande avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ).

Accepttid: 30 maj – 17 augusti 2017

Projekt Tyrell

Förvärva aktier i Munters Group AB

Munters är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiell och industriell användning. Bolaget drar nytta av sin avancerade teknik och expertis inom olika användningsområden för att erbjuda sina kunder lösningar som är utformade för att tillhandahålla ”det perfekta klimatet”. Munters har etablerat en solid plattform och har fortsatt potential för betydande framtida tillväxt och förbättrade resultat under kommande år. Munters styrelse och koncernledning gör tillsammans med de säljande aktieägarna bedömningen att det nu är en lämplig tidpunkt för en notering av Munters på Nasdaq Stockholm. I samband med notering genomförs en ägarspridning genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier

Anmälningsperiod för allmänheten: 10–17 maj 2017 klockan 17.00

FM Mattsson Mora Group

Teckna B-aktier i FM Mattsson Mora Group AB (publ)

FM Mattsson Mora Group har en 150-årig historia och är idag Nordens ledande tillverkare av blandare till kök och badrum. Positionen har etablerats genom starkt fokus på ledande teknik, hög kvalitet, attraktiv design och miljövänlighet. Genom starka varumärken som Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa samt långsiktiga relationer med viktiga aktörer på marknaden ser bolaget fortsatta möjligheter att växa. Bolagets fokus är att stärka marknadspositionen, såväl i som utanför de nordiska länderna, genom breddat produktutbud och förvärv. I syfte att underlätta bolagets fortsatta tillväxt- och förvärvsstrategi har bolaget beslutat att notera bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med notering genomför bolaget en nyemission.

Anmälningsperiod för allmänheten: 31 mars 2017 – 6 april 2017 klockan 17.00

Anmälningsperiod för institutioner: 31 mars 2017 – 7 april 2017 klockan 17.00

Sistern

Köp B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Teknikhandelsbolaget Christian Berner Tech Trade (CBTT) har sedan grundandet 1897 bedrivit verksamhet i Sverige och norden och skapat värde för bolagets kunder, leverantörer och aktieägare. CBTT har uppvisat en stabil tillväxt sedan 2011 och målet är att fortsätta växa de kommande åren. Tillväxten har skett främst organiskt men även genom förvärv. Mot bakgrund av att bolagets utveckling har varit stabil och att framtidsutsikterna ser goda ut, har styrelsen gjort bedömningen att det nu är lämpligt att notera aktien på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen genomföra också en ägarspridning.

Anmälningsperiod: 16 mars – 29 mars 2017 klockan 17.00

Arise – vindkraftverk

Teckna konvertibler i Arise

Arise är en av Sveriges ledande aktörer inom landbaserad vindkraft. Vid utgången av 2016 uppgick portföljen av förvaltad vindkraft till cirka 655 MW varav cirka 241 MW ägs av Arise och cirka 415 MW förvaltas för externa kunder. Arise är därmed en betydelsefull leverantör av förnybar, vindkraftel på den nordiska marknaden. Arise har också en omfattande projektportfölj om cirka 1 000 MW i Sverige. I ljuset av att produktion av el från vindkraft blir alltmer kostnadseffektiv och att man från politiskt håll i Sverige vill fortsätta stödja utbyggnaden av förnybar energi genom den nyligen annonserade energiöverenskommelsen är bolagets ambition att växa projektportföljen ytterligare.

Syftet med företrädesemissionen är att ge förutsättningar för att offensivt kunna utveckla bolagets marknadsposition genom:
• ökad tillväxt inom projektutveckling och förvaltning inklusive genom förvärv;
• beredskap att kunna ta tillvara på konsolideringsmöjligheter; samt
• möjlighet att skapa högre värden i bolagets projektaffär till följd av ökad flexibilitet

Under de senaste två åren har Arise framgångsrikt utvecklat och byggt ett antal vindkraftparker åt olika investerare samt även sålt några redan drifttagna vindkraftparker. Arise kunder är investerare inom vindkraft, som antingen vill förvärva vindkraftparker eller som vill ha bolagets hjälp att ekonomiskt och tekniskt förvalta redan existerande parker. Det har blivit gradvis alltmer tydligt att Arise har den förmåga och trovärdighet som krävs för att vara en framgångsrik utvecklare av projekt åt olika typer av investerare.

Emissionen är fullt understödd genom tecknings- och garantiåtagande.

Teckningsperiod: 28 februari – 16 mars 2017

Hyllor med mediciner

Teckna aktier i Karo Pharmas nyemission

Karo Pharma är ett Health Care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Inriktningen är att utveckla produkter framförallt för äldre personer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Kao Pharma AB har beslutat att, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 18 januari, genomföra en nyemission om högst cirka 374,3 miljoner kronor före emissionskostnader, genom utgivande av högst 18 259 198 nya aktier, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 7 303 598,785541 kronor.

Anders Lönner, arbetande styrelseordförande, och styrelseledamoten Per-Anders Johansson genom sitt bolag Nomic AB, vilka tillsammans företräder cirka 8,19 procent av aktiekapitalet i Karo Pharma före erbjudandet, har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro rata-andelar i företrädesemissionen. Avseende den del av företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsåtaganden (cirka 91,81 procent) har Anders Lönner genom lämnad emissionsgaranti förbundit sig att teckna samtliga aktier.

Teckningsperiod: 25 januari – 9 februari 2017

Diös Fastigheter AB

Teckna aktier i Diös Fastigheter AB (publ)

Diös äger och utvecklar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på tillväxtorter i norra Sverige. Verksamheten är uppdelad i sex affärsområden: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Huvudkontoret är beläget i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen som vuxit från cirka 1,7 Mdkr till cirka 13,4 Mdkr per 30 september 2016. Bolaget ägde 313 fastigheter per 30 september 2016, med en total uthyrningsbar area om 1 351 tkvm. Diös vision är att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på sin marknad.

Diös har ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd från Castellum för 4,5 Mdkr, beaktat en värdering av uppskjuten skatteskuld om 0,1 Mdkr. I syfte att delfinansiera förvärvet har Diös beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen som är fullt garanterad tillför Diös cirka 1,8 Mdkr efter avdrag för emissionskostnader. Resterande del av köpeskillingen om cirka 2,7 Mdkr finansieras genom nya räntebärande kreditfaciliteter.

AB Persson Invest, Backahill Inter AB och Bengtssons Tidnings Aktiebolag, vilka tillsammans äger cirka 36 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. Resterande belopp har Nordea och Swedbank åtagit sig att garantera på sedvanliga villkor. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad.

Teckningsperiod 9 – 23 januari 2017

Kommentar

Prospectus

For information in English.

Stäng Skriv ut