Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Prospekt

Via denna sida får du tillgång till prospekt för nyemission, börsnotering och andra typer av bolagshändelser som Swedbank är med och arrangerar.

Riddarholmen, Stockholm

Teckna aktier i Tobin Properties nyemission

Tobin Properties utvecklar bostäder och tillhörande fastigheter. Det sker antingen genom förvärv av byggrätter, förvärv av befintliga fastigheter i syfte att riva och producera nya bostäder och tillhörande fastigheter eller konvertering av kommersiella lokaler till bostäder och tillhörande fastigheter. Bolaget inriktar sig på attraktiva bostadslägen, främst i Storstockholmsområdet och i Uppsala. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm

På förslag av aktieägaren Dagon Sverige AB (indirekt helägt dotterbolag till Klövern AB (publ) ”Dagon”) beslutade årsstämman i Tobin Properties den 29 maj 2018 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare att teckna nya stamaktier i Tobin Properties. Vid full teckning tillför erbjudandet Bolaget högst cirka 225 MSEK före emissionskostnader, genom utgivande av högst 20 461 915 nya stamaktier, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 2 046 191,5 SEK. Teckningskursen har fastställts till 11,00 SEK per aktie.

Dagon som innehar cirka 58,9 procent av kapitalet och cirka 61,4 procent av rösterna har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen. För det belopp som inte täcks av Dagons teckningsåtagande har Bolaget ingått emissionsgarantiavtal på sedvanliga villkor med Dagon (”Garanten”) enligt vilka Garanten har åtagit sig att teckna aktier som inte tecknas eller betalas i Företrädesemissionen upp till ett belopp motsvarande Företrädesemissionens högsta belopp med avdrag för belopp som omfattas av teckningsåtagandena. För Garanternas emissionsgarantier om totalt cirka 41,1 procent av Företrädesemissionen utgår ingen ersättning. Därmed är Företrädesemissionen i sin helhet föremål för teckningsåtaganden eller emissionsgarantier.

Teckningsperiod: 8 juni 2018 till och med den 25 juni 2018.

Teckna aktier i Karo Pharmas nyemission

Karo Pharma är ett Specialty Pharma företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Karo Pharmas styrelse beslutade den 4 april 2018, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens beslut godkändes av årsstämman den 3 maj 2018. Erbjudandet tillför Bolaget högst cirka 1 315 MSEK före emissionskostnader, gnom utgivande av högst 54 777 594 ny aktier, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 21 910 796,36 SEK. Teckningskursen har fastställts till 24,00 SEK per aktie.

Styrelseordförande Anders Lönner, styrelseledamöterna Per-Anders Johansson och Håkan Åström samt valberedningsledamoten Leif Edlund, som tillsammans representerar cirka 17,8 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. För det belopp som inte täcks av Anders Lönners, Per-Anders Johanssons, Håkan Åströms och Leif Edlunds teckningsåtaganden har Bolaget ingått emissionsgarantiavtal på sedvanliga villkor med Anders Lönner, Leif Edlund och Håkan Åström (”Garanterna”) enligt vilket Garanterna har åtagit sig att teckna aktier som inte tecknas eller betalas i Företrädesemissionen upp till ett belopp motsvarande Företrädesemissionens högsta belopp med avdrag för belopp som omfattas av teckningsåtagandena.

Teckningsperiod: 14 maj 2018 till och med den 29 maj 2018

Teckna aktier i D. Carnegie & Co:s nyemission

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bland annat innebar att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd.

Den 28 februari 2018 beslutade styrelsen för D. Carnegie & Co AB att genomföra en företrädesemission om 1 013 Mkr med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 23 februari 2018. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet om cirka 143 409 255 kr genom utgivande av cirka 11 254 538 nya aktier, varav 767 123 A-aktier och 10 487 415 B-aktier. Teckningskursen har fastställts till 90 kr per aktie.

Bolagets största aktieägare Vega Holdco S.à r.l., som representerar 56,39 procent av aktiekapitalet, har åtagit sig att teckna sin pro rata andel av företrädesemissionen samt har åtagit sig att teckna de aktier som inte tecknas i emissionen.

Teckningsperiod: 9 mars 2018 till och med 23 mars 2018.

Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB erbjudande till aktieägarna i Tobin Properties AB (publ)

Erbjudandet lämnas i enlighet med Takeover-reglerna och Budgivaren erbjuder 22,65 kronor kontant för varje stamaktie i Tobin Properties och 108,50 kronor kontant för varje preferensaktie av serie A i Tobin Properties som inte redan ägs av Budgivaren. Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 26 februari 2018 till och med den 26 mars 2018.

Teckna aktier i Karo Pharmas nyemission

Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Styrelsen för Karo Pharma AB har beslutat att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 8 december 2017, genomföra en nyemission om högst 794,3 MSEK före emissionskostnader, genom utgivande av högst 27 388 797 nya aktier, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 10 955 398,18 SEK. Teckningskursen har fastställts till 29,00 SEK per aktie.

Styrelseordförande Anders Lönner och styrelseledamoten Per-Anders Johansson, vilka tillsammans innehar cirka 10,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. Resterande del av företrädesemissionen är garanterad av Anders Lönner.

Teckningsperiod: 15 december 2017 till och med den 29 december 2017

Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ)

Den 18 april 2017 lämnade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ett erbjudande avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ).

Accepttid: 30 maj – 17 augusti 2017

Förvärva aktier i Munters Group AB

Munters är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiell och industriell användning. Bolaget drar nytta av sin avancerade teknik och expertis inom olika användningsområden för att erbjuda sina kunder lösningar som är utformade för att tillhandahålla ”det perfekta klimatet”. Munters har etablerat en solid plattform och har fortsatt potential för betydande framtida tillväxt och förbättrade resultat under kommande år. Munters styrelse och koncernledning gör tillsammans med de säljande aktieägarna bedömningen att det nu är en lämplig tidpunkt för en notering av Munters på Nasdaq Stockholm. I samband med notering genomförs en ägarspridning genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier

Anmälningsperiod för allmänheten: 10–17 maj 2017 klockan 17.00

Teckna B-aktier i FM Mattsson Mora Group AB (publ)

FM Mattsson Mora Group har en 150-årig historia och är idag Nordens ledande tillverkare av blandare till kök och badrum. Positionen har etablerats genom starkt fokus på ledande teknik, hög kvalitet, attraktiv design och miljövänlighet. Genom starka varumärken som Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa samt långsiktiga relationer med viktiga aktörer på marknaden ser bolaget fortsatta möjligheter att växa. Bolagets fokus är att stärka marknadspositionen, såväl i som utanför de nordiska länderna, genom breddat produktutbud och förvärv. I syfte att underlätta bolagets fortsatta tillväxt- och förvärvsstrategi har bolaget beslutat att notera bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med notering genomför bolaget en nyemission.

Anmälningsperiod för allmänheten: 31 mars 2017 – 6 april 2017 klockan 17.00

Anmälningsperiod för institutioner: 31 mars 2017 – 7 april 2017 klockan 17.00

Prospectus

For information in English.

Stäng Skriv ut