Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Frågor och svar om Investeringssparkontot

Vad är ett Investeringssparkonto?
Vad kan man spara i ett Investeringssparkonto?
Vad kostar ett investeringssparkonto?
Kan man ha Swedbank aktier i investeringssparkonto?
Kan man överföra värdepapper eller kontanter från annat konto till investeringssparkonto?
Kan jag rösta på bolagsstämmor?
Hur beskattas sparandet på investeringssparkonto?
Betalar jag skatt även om tillgångarna minskar i värde?
Kan man kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster?
Kan man månadsspara i fonder när man har investeringssparkonto?
Kan flera personer ha ett investeringskonto tillsammans?
Kan man ha flera investeringssparkonton?
Vad händer med tillgångarna på mitt investeringssparkonto när jag dör?
Finns det försäkringsskydd i Investeringssparkonto?
Kan jag belåna eller pantsätta mitt investeringssparkonto?
Kan jag ställa ut optioner eller handla med terminer om jag har ett investeringssparkonto?
Kan omyndiga barn ha investeringssparkonto?
Betalar jag courtage om jag har ett investeringssparkonto?
Garanterar staten mina värdepapper och/eller mina pengar?
Är mitt avtal låst under en viss period?
Kostar det något att ta ut pengar från investeringssparkontot?
Kan jag ha både ett investeringssparkonto och en vanlig aktiedepå?
Hur beskattas aktieutdelningar i ett investeringssparkonto?
Hur beskattas utdelningar från utländska aktier i investeringssparkonto?
Kan man göra ett uttag/överföring till ett vanligt bankkonto när man fått in likviden (pengarna) på investeringssparkontot?
Påverkar schablonintäkten din bidragssituation?
Om jag har en investeringsfond på mitt investeringssparkonto, måste jag då betala skatt på schablonintäkt både på fondandelarna och på investeringssparkontot?
Vad innebär den nya beräkningsmetoden för 2016?

Vad är ett Investeringssparkonto?

Investeringssparkontot är en enkel och förmånlig sparform för privatpersoner som vill investera i aktier, fonder och andra finansiella instrument. Det är en schablonbeskattad sparform, vilket betyder att skatten inte baseras på den faktiska avkastningen utan på en förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar

Till toppen


Vad kan man spara i ett Investeringssparkonto?

Du kan spara i noterade värdepapper, som aktier, obligationer, SPAXar och ETF:er. Att de är noterade innebär att de är upptagna till handel på en reglerad marknad (till exempel Stockholmsbörsen eller andra liknande marknader inom EES) eller motsvarande marknadsplats utanför EES alternativt som handlas på en handelsplattform. Dessutom kan du spara i de svenska och utländska fonder som är ISK-markerade på Swedbanks Fondtorg.

Till toppen

Vad kostar ett investeringssparkonto?

Swedbank tar ingen avgift för investeringssparkontot i sig. För att placera i aktier väljer du en av bankens värdepapperstjänster där Värdepapperstjänst Bas är gratis och övriga har en kostnad. Courtage vid köp och försäljning är samm både i och utanför investeringssparkontot och beror på vilken värdepapperstjänst du har. Förvaltningsavgift i fonder som placeras i ett investeringssparkonto är samma som när man sparar fritt i fonder. Du betalar inte någon fondskatt på fonder i ett investeringssparkonto.

Till toppen

Kan man ha Swedbank-aktier i investeringssparkonto?

Ja, det kan man.
Till toppen

Kan man överföra värdepapper eller kontanter från annat konto till investeringssparkonto?

Du kan flytta aktier och fondandelar från depå och fondkonto till investeringssparkontot. Ring Telefonbanken eller besök någon av våra kontor. Ur skattesynpunkt betraktas flytten som en försäljning och du blir beskattad som om innehavet sålts för marknadsvärdet vid överföringen. Överföringen blir samtidigt en inbetalning som läggs till kapitalunderlaget. Du kan även överföra kontanter.
Till toppen

Kan jag rösta på bolagsstämmor?

Ja, du är direkt ägare av aktier och fonder och kan göra din röst hörd som ägare.Om du vill gå på bolagsstämma måste du tillfälligt, och i god tid före avstämningsdagen, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. För att få hjälp med omregistrering kontakta Telefonbanken personlig service eller ditt lokala bankkontor.
Till toppen
 

Hur beskattas sparandet på investeringssparkonto?

Skatten på investeringssparkontot beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:
1. värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal
2. belopp som betalats in till investeringssparkontot under året
3. värdet av finansiella instrument som förts över till investeringssparkontot av kontoinnehavaren under året
4. värdet av finansiella instrument som överförts från någon annans investeringssparkonto under året.
Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före och du får därmed en schablonintäkt som beskattas med 30 procent.


Räkneexempel:
Kontoinnehavaren K har ett investeringssparkonto. Vid ingången av 2013 har K aktier, fondandelar och kontanta medel till ett värde av 10 000 kr. Under första kvartalet sätter K in 4 000 kr på kontot och sedan ytterligare 4 000 kr under kvartal två. Värdet på K:s innehav i investeringssparkontot vid ingången av kvartal två antas då vara 14 000 kr och vid ingången av kvartal tre och fyra 18 000 kr.
Kapitalunderlaget för K:s investeringssparkonto är vid slutet av året en fjärdedel av 68 000 kr (10 000 + 14 000 + 18 000 + 18 000+ 4 000 + 4 000 = 68 000), det vill säga 17 000 kr. Statslåneräntan den 30 november 2012 var 1,49 procent. Schablonintäkten är alltså 17 000 kr x 1,49 % = 253 kr. Skatten blir då 0,3 x 253 kr = 76 kr, vilket är cirka 0,45 procent av kapitalunderlaget (76/17 000). Statslåneräntan den 30 november 2013 är nu fastställd till 2,09 procent. Med värdena och insättningarna i exemplet blir motsvarande beskattning för 2014 en schablonintäkt på 17 000 kr x 2,09 procent = 355 kr och skatten därmed 0,3 x 355 kr = 106,50 kr.


 

Betalar jag skatt även om tillgångarna minskar i värde?

Ett investeringssparkonto är en schablonbeskattad sparform, vilket betyder att skatten inte baseras på den faktiska avkastningen utan på en förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar. Schablonskatten tas ut oavsett om värdet på investeringssparkontot ökar eller minskar.
Till toppen


Kan man kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster?

Du kan inte kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster på tillgångar inom investeringssparkontot. Däremot kan du kvitta schablonintäkten mot andra utgifter och försluster under inkomstslaget kapital.

Kan man månadsspara i fonder när man har investeringssparkonto?

Ja, det kan du.
Till toppen

Kan flera personer ha ett investeringskonto tillsammans?

Nej, kontot kan bara innehas av en person.
Till toppen

Kan man ha flera investeringssparkonton?

Ja, du får ha flera investeringssparkonton i Swedbank. Du kan också ha investeringssparkonton i andra banker.

Till toppen

Vad händer med tillgångarna på mitt investeringssparkonto när jag dör?

Vanlig arvsrätt gäller.

Till toppen

Finns det försäkringsskydd i Investeringssparkonto?

Nej, men du teckna separat livförsäkring.
Till toppen

Kan jag belåna eller pantsätta mitt investeringssparkonto?

Nej, investeringssparkontot kan inte belånas eller pantsättas.
Till toppen

Kan jag ställa ut optioner eller handla med terminer om jag har ett investeringssparkonto?

Nej, du kan inte ta på sig skyldigheter inom investeringssparkonto. Du kan dock ställa ut Covered Calls, det vill säga ställa ut en köpoption med underliggande aktier/aktieinnehav som tillgång/säkerhet inom ISK. 
Till toppen

Kan omyndiga barn ha investeringssparkonto?

Ja, samma regler som vid vanligt sparande gäller.

Betalar jag courtage om jag har ett investeringssparkonto?

Ja, du betalar lika mycket som om du hade placerat utanför investeringssparkontot. Hur mycket du betalar i courtage är beroende av vilken värdepapperstjänst du har.
Till toppen

Garanterar staten mina värdepapper och/eller mina pengar?

Det statliga investerarskyddet för värdepapper gäller. Om ett institut har gått i konkurs och det visar sig att man som kund inte kan få ut sina värdepapper kan man få ersättning med max 250 000 svenska kronor. Den statliga insättningsgarantin för pengar gäller också, max 100 000 euro.
Till toppen

Är mitt avtal låst under en viss period?

Nej, det är det inte.
Till toppen

Kostar det något att ta ut pengar från investeringssparkontot?

Nej, det är fria uttag.

Kan jag ha både ett investeringssparkonto och en vanlig aktiedepå?

Ja, det kan du. Men tänk på att du måste hålla isär de avräkningsnotor som du får för respektive konto. Du ska fortfarande redovisa dina vinster och förluster för de försäljningar som du gör i din vanliga depå.
Till toppen

Hur beskattas aktieutdelningar i ett investeringssparkonto?

Vinster och utdelningar i ett investeringssparkonto är skattefria på samma sätt som i kapitalförsäkringar. En utdelning räknas inte som en insättning.
Till toppen

Hur beskattas utdelningar från utländska aktier i investeringssparkonto?

Du har rätt till avräkning (under samma beskattningsår) för till exempel amerikansk kupongskatt på utdelning (15 procent). Nedsättning får ske med högst samma belopp som schablonskatten på investeringssparkonto. Du ordnar detta själv i din deklaration.
Till toppen

Kan man göra ett uttag/överföring till ett vanligt bankkonto när man fått in likviden (pengarna) på investeringssparkontot?

Ja, när pengarna finns på bankkontot kan de tas ut eller överföras till annat vanligt bankkonto.
Till toppen

Påverkar schablonintäkten din bidragssituation?

Nej. Regeringen har bedömt att sådana schablonintäkter som inte är faktiska inkomster inte ska beskattas som inkomst av kapital vid beräkning av bidragsgrundande inkomst. Detta avser beräkning för bostadsbidrag och bostadstillägg och beräkning vid betalningsskyldighet för underhållsstöd samt beräkning av äldreförsörjningsstöd och bilstöd.
Till toppen

Om jag har en investeringsfond på mitt investeringssparkonto, måste jag då betala skatt på schablonintäkt både på fondandelarna och på investeringssparkontot?

Nej, om du har andelar i en investeringsfond på kontot behöver du bara betala skatt på schablonintäkten på själva investeringssparkontot. Eftersom räntor, utdelningar och annan avkastning på tillgångar som finns på investeringssparkontot inte är skattepliktigt, ska du inte betala skatt på schablonintäkten för andelarna i investeringsfonder. Finns fonderna däremot utanför ett schablonbeskattat sparande skall du betala 0,12 procent i fondförmögenhetsskatt.
Till toppen


Vad innebär den nya beräkningsmetoden för 2016?

Nu är statslåneräntan för 2015, som avser beskattningsåret 2016, beslutad av Riksdagen. Denna ränta kommer att påverka beskattningen på schablonbeskattat sparande, vilket innebär att exempelvis investeringssparkonto och kapitalspar pension påverkas. Statslåneräntan uppgår, enligt Riksgälden, till 0,65 procent per 30 november. Nytt för 2016 är att schablonbeskattat sparande kommer att ske till statslåneränta plus ett påslag om 0,75 procent, dock lägst 1,25 %. Detta innebär att schablonskatten på kapitalunderlaget för 2016 blir 1,4 procent * 0,3, vilket resulterar i en beskattning om 0,42 %.
Till toppen

Stäng Skriv ut