Swedbank AB har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang i samband med utförande av Diskretionär portföljförvaltning. Aktieägarengagemang är aktieägarnas påverkan på och kontroll av Bolagets styrelse och företagsledning. Vill kunden utnyttja möjligheten att rösta på bolagsstämma för att själva ge uttryck för sitt aktieägarengagemang kan Swedbank bistå med att ägarregistrera aktierna under tiden för stämman.

Det är av stor vikt att företag tar ansvar för människor och miljö. Swedbank AB tycker att det är viktigt med aktieägarengagemang i bland annat dessa frågor. Det är dock inte Swedbanks uppfattning att de innehav i stora bolag som bankens kunder har genom Swedbanks diskretionära portföljförvaltning är så pass stora de kan ligga till grund för att utöva ett inflytande som har en avgörande betydelse för hur företagen bedriver sin verksamhet och Swedbank menar därför att det är mer lämpligt att det aktiva arbetet gällande aktieägarengagemang sker i vårt helägda dotterbolag Swedbank Robur AB, där inflytande utövas för de betydligt större aktieposter som finns i Roburs fonder.

Sedan 1996 har Swedbank Roburs principer för aktieägarengagemang (tidigare kallat ägarpolicy) varit offentliga. De finns på vår webbplats där även ställningstaganden i viktigare ägarfrågor redovisas t.ex. information om deltagande i valberedningar, bolagsstämmor samt offentliga uppköpserbjudanden. Där framgår att Swedbank Robur AB har en väl utarbetad ägarstyrning och arbetar aktivt utifrån sitt ägande i bolag via sina fonder. Det är till nytta både för företag och för dig som fondsparar.