– Det skrivs mycket om hushållens räntekänslighet men inte lika mycket om hur företagen påverkas. Ofta beskrivs räntornas effekter på företagandet dessutom i generella termer. Vår analys visar att de flesta svenska företag skulle stå stadigt även i en miljö med betydligt högre räntor. Men det finns stora skillnader både mellan branscher och mellan företag i samma bransch, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Få lönsamma företag skulle uppvisa förluster om räntenivåerna fördubblades

Ungefär 80 procent av de studerade företagen uppvisade ett positivt resultat i sina senaste bokslut. Av dessa skulle endast åtta procent få sitt resultat vänt till minus om räntenivåerna fördubblades. Inom fastighetsverksamhet uppgår denna andel till 23 procent och inom jord- och skogsbruk och transporter till 13 procent. Analysen visar också att det i samtliga branscher finns enskilda företag som är känsligare för räntehöjningar.

Tips kring hur du som företagare förbereder dig för en ny räntemiljö

1. Stresstesta företagets ekonomi i scenarion med högre räntor
Detta kan låta betydligt mer komplicerat än vad det är. En väg är att för sitt företag upprepa den kalkyl vi gjort i vår analys, det vill säga se hur resultatet skulle påverkas av högre räntor. Detta kan kombineras med att även ta hänsyn till att efterfrågan normalt sjunker när räntan höjs. Till exempel kan det prövas hur en omsättningsminskning på ett par procent i kombination med fördubblade räntenivåer skulle påverka resultatet.

2. Om du bedömer att räntekänsligheten är för hög kan det vara värt att försöka öka amorteringstakten
Konjunkturen är fortfarande stark i svensk ekonomi och en klar majoritet av företagen uppvisar positiva resultat. Om ditt stresstest visar att företaget är för räntekänsligt kan det vara bra att försöka öka amorteringstakten på dina lån. Det gör företaget mindre räntekänsligt när räntorna börjar stiga.

3. Överväg att försöka binda räntan
Om du som företagare vill vara säker på vad du kommer ha för ränteutgifter i en annan räntemiljö kan det vara värt att ha en dialog med din bank om att binda räntan. Antingen genom en helt bunden ränta eller genom ett så kallat räntetak. Det är dock inte möjligt att få bunden ränta på alla företagskrediter, ofta krävs det en fastighet eller annan fast egendom som säkerhet för att kunna få en fast ränta. Men i de branscher där det finns flest räntekänsliga företag som fastighetsföretag och jord- och skogsbruk finns också dessa säkerheter.

Mer information

Så räntekänsliga är svenska företag - pressmeddelande (PDF)

Så räntekänsliga är svenska företag - rapport (PDF)