Livförsäkringen kan tecknas med valfritt belopp i åldrarna 16-70 år förutsatt att den försäkrades hälsoprövning blir godkänd, försäkringen gäller längst till kalendermånaden då den försäkrade fyller 75 år. Försäkrad är den på vars liv försäkringen gäller och ägare kan vara den försäkrade eller annan juridisk eller fysisk person.

Om syftet med livförsäkringen är att ge bolaget möjlighet att ersätta en nyckelperson tecknas försäkringen med företaget som ägare och om den försäkrade avlider får företaget det utfallande försäkringsbeloppet. Om livförsäkringen istället är till för att skydda delägare/kompanjoner i händelse av dödsfall, tecknas den istället korsvist mellan delägarna och utfallande belopp tillfaller den som äger försäkringen för att tex. ge möjligheten att köpa ut arvingar till den avlidne från bolaget.

Premie och utbetalning

  • Premien bestäms utifrån den försäkrades ålder och försäkringsbelopp.
  • Premien är inte avdragsgill.
  • Premiebetalare kan antingen vara företaget eller fysisk person.
  • Försäkringsbeloppet är valfritt.
  • Livförsäkringen utbetalar ett skattefritt engångsbelopp vid den försäkrades dödsfall.