Swedbank EMIR data

 

Legal Entity
Legal entity name: Swedbank AB
Legal Entity identifier (LEI)
LEI Code: M312WZV08Y7LYUC71685
EMIR Motpartskategori
Financial counterparty (FC)
Företagssektor
CDTI – Credit institution authorised in accordance with directive 2013/36/EU
Reporting obligation
'TRUE'
Clearing Threshold
'TRUE'

Swedbank har anmält till Finansinspektionen och agerar som systematisk internhandlare (SI) för följande instrumentklasser, med undantag för aktier:

 • Värdepapperiserade derivat
 • Depåbevis
 • Derivat
 • Obligationer
 • Aktier (Swedbank agerar för närvarande inte SI i aktier)
Swedbank SI MIC: SWBI

Enligt EMIR ska samtliga derivataffärer som ett företag gör, även de som är handlade över en börs, rapporteras in till ett godkänt transaktionsregister. Antingen har en motpart eller båda parter i en derivat transaktion en rapporteringsskyldighet, men både parter måste alltid ha registrerat sig och erhållit ett Legal Entity Identifier (LEI)-nummer, då detta krävs för att kunna rapportera affären.

 • FC, FC- och NFC+ är rapporteringsskyldiga för OTC-derivat.
 • FC, FC-, NFC+ samt NFC- är rapporteringsskyldiga för ETD.

LEI

LEI är ett globalt ID-nummer som kan erhållas via ett antal fristående webbtjänster. Samtliga LEI är sökbara på sidan gleif.org och certifierad utfärdare av LEI finns att hitta där. Att erhålla ett LEI medför vissa kostnader, vilka ska betalas direkt till LEI-administratören. LEI måste också vara aktivt vilket innebär att det ska vara giltigt och ha förnyats hos en godkänd LEI-administratör.

Hjälp med rapporteringen

NFC-
Enligt EMIR är finansiella motparter är ansvariga att rapportera OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en motpart som är klassad som NFC-. Swedbank är således ansvarig och skyldig att rapportera dessa transaktioner för alla kunder som NFC-. Enligt EMIR är ni som kund skyldiga att tillhandahålla eller uppge uppgifter till Swedbank i syfte att fullgöra rapporteringsskyldigheten.

 • Ert aktiva LEI
 • LEI på era förmedlare (broker)
 • LEI på era clearing medlem/ar
 • Att ni uppger om er handel inte är länkad till den av er bedrivna verksamheten.

Dessa uppgifter kan komma att inhämtas av er.

Ni som NFC- är dock rapporteringsskyldiga för era ETD transaktioner. Swedbank och sparbankerna erbjuder hjälp med denna rapportering, så kallad delegerad rapportering, för ETD-transaktioner som görs med eller via Swedbank. För att erhålla tjänsten krävs:

 • Rapporteringsavtal med Swedbank
 • Giltigt och aktivt LEI-nummer

FC, FC- och NFC+
Ni som kund som är klassificerad som FC, FC- och NFC+ är rapporteringsskylda under EMIR för era OTC-derivat och ETD transaktioner. Swedbank och sparbankerna erbjuder hjälp med denna rapportering, så kallad delegerad rapportering, för derivataffärer som görs med eller via Swedbank. För att erhålla tjänsten krävs:

 • Rapporteringsavtal med Swedbank
 • Giltigt och aktivt LEI-nummer

Nyheter under EMIR Refit som träder i kraft 29 april 2024

Rapportering av fel i datakvalitet för rapporterade transaktioner till tillsynsmyndighet

Motparter, FC, FC- och NFC+, som har delegerat sin rapportering till Swedbank kommer bli informerade om antalet transaktioner med identifierade fel i datakvalitet i av Swedbank rapporterade transaktioner. Det är ert ansvar som motpart att konsolidera ert totala antal derivattransaktioner och bedöma om ert totala antal felaktiga transaktioner överskrider, av regelverket satta tröskelvärden. I händelse av att tröskelvärdet överskrids skall ni meddela tillsynsmyndigheten i ert land.

UTI

UTI är inte någon ny företeelse för EMIR och är en central del för att kunna rapportera transaktioner. Givet detta har generering och delning av UTI skärpts i regelverket. Regelverket tydliggör, beroende på hur transaktionen genomförs, vem som ska skapa UTI. Vidare framgår att UTI skall delas med motparten senast kl 10.00 dagen efter transaktionen i syfte att säkerställa transaktionsrapportering.