Hur länge har du förvaltat Penningmarknadsfonden?

Jag har förvaltat fonden sedan november 2018 men har jobbat på ränteförvaltningen sedan 2015 och förvaltar även Realräntefonden.

Beskriv kort - vad är det för fond?

Penningmarknadsfonden är en räntefond med fokus på låg ränterisk, vilket innebär kort ränteduration och låg kreditrisk. Räntefond Kort kommer att ha samma inriktning som Penningmarknadsfonden men friare placeringsmandat.

Vad är det för förändringar som görs i fonden?

När fonden görs om från Penningmarknadsfond till Räntefond Kort kommer jag som förvaltare att få ökade möjligheter att skapa avkastning genom att öka räntedurationen från tidigare ett halvår till max ett år samt köpa obligationer med längre löptid (max 5 år). Vi går även över till Value-at-Risk riskmätningsmetod vilket medför större möjligheter att använda derivat för att ta positioner. De friare placeringsriktlinjerna ger utrymme att bättre utnyttja avkastningskurvans lutning och ett större utbud av obligationer att välja fondens innehav ifrån.

Vilken typ av sparare passar Räntefond Kort?

Sparare som vill ha en trygg placering med låg kredit- och ränterisk eller de som har en kort placeringshorisont.

Vad tror du om/Hur ser du på fondens utveckling framöver?

Jag tror att fonden har goda möjligheter att gå bra framöver i sitt segment av marknaden. Riksbanken har höjt räntan från -0,5% till -0,25%, vilket gör att förutsättningarna framöver ser bättre ut än de gjort på flera år. Dessutom är avkastningskurvorna fortsatt branta och avkastningen från obligationer utgivna av banker, stats-och kommunägda bolag har blivit högre, vilket också är positivt för fonden.