Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Prospekt

Via denna sida får du tillgång till prospekt för nyemission, börsnotering och andra typer av bolagshändelser som Swedbank är med och arrangerar.

Riddarholmen, Stockholm
SSAB - ståldetalj

Teckna aktier i SSAB AB (publ) (”SSAB”)

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag med en stark global ställning inom höghållfasta stål och mervärdestjänster och innehar ledande positioner på de nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna. Efter att ha fokuserat på integration och kostnadsbesparingar efter det framgångsrika förvärvet av Rautaruukki fortsätter SSAB nu att utveckla sin affärsmodell. Detta innebär en ökad andel höghållfasta stål och andra premiumprodukter, ökat fokus på service- och eftermarknadstjänster samt fortsatt fokus på tillväxt i attraktiva marknadssegment utifrån SSABs välinvesterade anläggningar.

SSAB vidtar omfattande åtgärder för att stärka balansräkningen i syfte att stödja målsättningen om att uppnå branschledande lönsamhet. Dessa åtgärder medför att SSAB uppnår en starkare finansiell ställning, vilket i kombination med utvecklingen av affärsmodellen möjliggör långsiktig lönsam tillväxt och konkurrenskraft. Föreslagna åtgärder för att stärka balansräkningen och öka flexibiliteten framöver innefattar förevarande nyemission om cirka 5 miljarder SEK. Nyemissionen i kombination med planerad försäljning av icke-kärnverksamheter samt kassaflöden genererade från verksamheten förväntas stärka Bolagets balansräkning och minska nettolåneskulden med cirka 10 miljarder SEK till utgången av 2017. Genom detta kan nettoskuldsättningsgraden minska till cirka 30 procent, vilket är i linje med Bolagets långsiktiga finansiella målsättning.

Vid eventuella frågor rörande företrädesemissionen, ring: 0480 – 404 116

Teckningsperiod: 3 juni – 17 juni 2016

IT-konsulter

Teckna aktier i B3IT

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT har en stark företagskultur som främjar entreprenörskap och erbjuder sina konsulter stora möjligheter att utvecklas.

Sedan grundandet 2003 har bolaget uppvisat lönsamhet under varje kvartal samtidigt som omsättningen vuxit organiskt och via förvärv. B3IT har etablerat en stabil plattform för framtida tillväxt och bedömer att det är rätt tidpunkt att stärka sitt varumärke genom en notering på Nasdaq First North Premier. I samband med noteringen genomför bolaget en ägarspridning genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier.

Anmälningsperiod för allmänheten: 27 maj 2016 – 9 juni 2016 klockan 17:00

Anmälningsperiod för institutionella erbjudandet: 27 maj 2016 – 10 juni 2016 klockan 17:00

Castellum - inköparen

Nyemission – Teckna aktier i Castellum

Den 13 april 2016 meddelade Castellum att bolaget ingått ett avtal om att förvärva Norrporten. Styrelsen meddelade i samband med offentliggörandet avsikten att genomföra en i sin helhet garanterad nyemission med företrädesrätt för Castellums aktieägare i syfte att delfinansiera förvärvet av samtliga aktier i Norrporten AB.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde, före det planerade men ej slutförda förvärvet av Norrporten, uppgår till 45 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm. Efter förvärvet av Norrporten ökar Castellums fastighetsvärde med 60 procent till 71 miljarder kronor, per pro forma 31 mars 2016.

Efter förvärvet av Norrporten kommer fastigheterna ägas och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Väst, Öresund, Stockholm, Norr och Mitt.

Teckningsperiod 26 maj – 9 juni 2016

Recipharm – piller

Nyemission – Teckna aktier i Recipharm AB (publ)

Recipharm är en av Europas största kontraktstillverkare av läkemedel som utför tillverkning och utveckling på uppdrag av andra läkemedelsbolag. Bolaget erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Recipharm offentliggjorde den 18 april 2016 att bolaget ingått två separata avtal om förvärv av farmaceutiska CDMO-verksamheter från Kemwell. Det ena förvärvet omfattar Cirrus Pharmaceuticals Inc. med verksamhet i USA samt Kemwell AB i Sverige. Det andra förvärvet avser Kemwell Biopharma Private Ltd:s farmaceutiska verksamhet i Indien.

I samband med offentliggörandet av förvärven meddelade bolaget att styrelsen avsåg framlägga förslag om bemyndigande att genomföra en företrädesemission vilket bemyndigades på den extra bolagsstämman 10 maj 2016. Hela emissionslikviden från företrädesemissionen ska användas för att delvis finansiera förvärvslikviden för det ovan beskrivna förvärvet av Kemwell Biopharma Private Ltd:s farmaceutiska verksamhet i Indien.

Anmälningsperiod: 25 maj – 7 juni 2016

Läs mer genom att klicka nedan:

Hemfosa

Teckna stamaktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”)

Hemfosa är ett nordiskt fastighetsbolag som förenar långsiktig förvaltning och utveckling av framförallt samhällsfastigheter med förvärv och försäljningar av fastigheter. Bolaget har under de senaste åren fokuserat på att renodla beståndet mot samhällsfastigheter och öka värdet på de befintliga fastigheterna genom värdeskapande investeringar. Hemfosa är idag det enda börsnoterade bolaget i Sverige med inriktning mot samhällsfastigheter.

Genom att förena långsiktig förvaltning och förädling med ett framgångsrikt transaktionsarbete har Hemfosa skapat stark tillväxt och hög avkastning till aktieägarna alltsedan starten för sju år sedan. Under denna period har bolaget byggt upp ett fastighetsbestånd med ett värde om 31,3 Mdkr och en intjäningsförmåga om 1 422 MSEK. Sedan Bolagets stamaktie noterades på Nasdaq Stockholm i mars 2014 har fastighetsvärdet stigit med 92 procent och intjäningsförmågan har ökat med 145 procent per den 31 mars 2016.

Styrelsen för Hemfosa gör nu bedömningen att en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare innebär förbättrade ekonomiska möjligheter att fortsätta växa och samtidigt bibehålla en lämplig andel eget kapital. Emissionslikviden avses användas till finansiering av fastighetsförvärv som Bolaget kontinuerligt utvärderar som en del i den löpande verksamheten samt investeringar i befintliga fastigheter.

Anmälningsperiod: 26 april – 10 maj 2016

Läs mer genom att klicka nedan:

Nytt premieobligationslån 2016:1 till försäljning 6 – 19 april 2016

Under perioden 6 – 19 april 2016 finns nya premieobligationer till försäljning via Swedbank.

Premieobligationen 2016:1, har liksom 2015:2, inte någon garanterad vinst och högsta vinsten är 100 000 kronor. Köpanmälan skickas in eller lämnas till något av bankens kontor.
Anmälan kan även ske via internetbanken och telefonbanken med personlig service.

Rabbaldshede - vindkraftverk

Nyemission – Teckna aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Den 25e november 2015 beslutade styrelsen i Rabbalshede Kraft att genomföra en emission i Bolaget. Syfte med emissionen är att genom en förändring av den finansiella strukturen öka flexibiliteten och minska kostnaderna samt förbereda bolaget för en notering.

Läs mer genom att klicka nedan:

Anmälningsperiod: 4–18 december 2015

Hus i höstlandskap

Nytt premieobligationslån 2015:2 till försäljning 28 oktober – 10 november 2015

Under perioden 28 oktober – 10 november 2015 finns nya premieobligationer till försäljning via Swedbank.

Mot bakgrund av de fortsatt låga marknadsräntorna är villkoren för Premieobligation 15:2 annorlunda än lån utgivna innan 2015. Premieobligationen 2015:2, har liksom 2015:1, inte någon garanterad vinst och högsta vinsten är 100 000 kronor. Köpanmälan skickas in eller lämnas till något av bankens kontor.

Anmälan kan även ske via internetbanken och telefonbanken med personlig service.

Midsona - torkad frukt

Nyemission - Teckna aktier i Midsona AB (publ)

Den 4 juni 2015 meddelade Midsona att bolaget ingått ett avtal om att genomföra ett förvärv av det danska bolaget Urtekram. Köpeskillingen uppgick till cirka 215 miljoner danska kronor på skuldfri basis. Syftet med nyemissionen är att finansiera förvärvet av Urtekram.

Midsonas affärsidé är att göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen. Med en stark portfölj av egna varumärken har bolaget en ledande position inom betydande produkt-områden som de senaste åren påvisat en kraftig tillväxt. Midsona har en tydlig ambition och strategi för att driva tillväxt. En viktig del av Midsonas strategi är att driva tillväxt, genom såväl vidareutveckling av egna varumärken som genom kompletterande förvärv. Midsona har via sex genomförda förvärv sedan 2010 utarbetat en framgångsrik förvärvsmodell som används för att identifiera och förvärva strategiskt positionerade företag samt tillvarata synergier genom välplanerad integration av dessa företag. Förvärvet av Urtekram är ett väsentligt steg för att nå Midsonas vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande. Genom förvärvet växer och breddas produktportföljen med egna varumärken, samtidigt som den geografiska räckvidden ökar och skapar ytterligare tillväxt på redan befintliga marknader. Genom förvärvet stärker Midsona sin position på den nordiska marknaden och skapar ett ledande företag inom hälsa och välbefinnande.

Läs mer genom att klicka nedan:


Anmälningsperiod: 19 augusti – 2 september 2015

Agora

Teckna preferensaktier i Agora (A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ))

A Group Of Retail Assets Sweden AB eller förkortat Agora är ett fastighetsbolag fokuserat på ägande, förvaltning och utveckling av detaljhandelsfastigheter i svenska regionorter. Agoras fastighetsbestånd, som i huvudsak består av innerstadsgallerior, omfattas av 13 fastigheter belägna på nio orter. Som ett led i att befästa bolaget som en ledande nischaktör inom segmentet detaljhandelsfastigheter ingick Agora i maj 2015 ett avtal om förvärv av 9 detaljhandelsfastigheter lokaliserade i svenska medelstora städer. Som en del i finansieringen har därför bolaget offentliggjort ett erbjudande om teckning av preferensaktier. Bolagets fastighetsbestånd kommer efter förvärvet att uppgå till cirka 3,4 mdkr.

Anmälningsperiod för allmänheten: 16 – 25 juni 2015 klockan 15.00
Anmälningsperiod för institutioner: 16 – 26 juni 2015 klockan 12.00

Läs mer genom att klicka nedan:

Oscar Properties

Teckna preferensaktier i Oscar Properties Holding AB (publ)

Oscar Properties är ett svenskt fastighetsbolag som köper, utvecklar och säljer fastigheter för bostadsändamål i Stockholm. Genom konvertering av byggnader, som exempelvis industri- och kontorsfastigheter, samt nybyggnation skapar bolaget unika och moderna bostäder. Bolaget ser fortsatt goda möjligheter för tillväxt genom att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Bolaget har därför offentliggjort ett erbjudande om teckning av preferensaktier. Av emissionslikviden om cirka 268 mkr avses cirka 175,5 mkr att användas till att lösa in befintliga preferensaktier. Resterande del av nettolikviden är avsedd att användas till att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

Oscar Properties i korthet
Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter för bostadsändamål i attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktivt såväl inom konvertering som nybyggnation. Bolagets vision är att skapa moderna bostäder som är så attraktiva att människor söker sig till en byggnad producerad av Oscar Properties vid valet av nytt boende. Bolaget bedriver projekten i egen regi eller genom intresseföretag som ägs tillsammans med respekterade och professionella partners på fastighetsmarknaden. Gruppens projektportfölj uppgår till cirka 2 700 bostäder, varav 469 bostäder är under pågående produktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Läs mer på www.oscarproperties.com

Anmälningsperiod för allmänheten: 20 april 2015 – 29 april 2015 klockan 15.00
Anmälningsperiod för institutioner: 20 april 2015 – 30 april 2015 klockan 12.00

Läs mer genom att klicka nedan:

Ek i solljus

Nytt premieobligationslån 2015:1 till försäljning 15 april – 28 april 2015

Under perioden 15 april – 28 april 2015 finns nya premieobligationer till försäljning via Swedbank.

Mot bakgrund av de låga marknadsräntorna är villkoren för Premieobligation 15:1 annorlunda än tidigare. Premieobligationen har inte någon garanterad vinst och högsta vinsten kommer att vara 100 000 kronor. Köpanmälan skickas in eller lämnas till något av bankens kontor.
Anmälan kan även ske via internetbanken och telefonbanken med personlig service.

Kommentar

Prospectus

For information in English.

Stäng Skriv ut